نظارت

با توجه به فعالیتهای تخصصی گروه آرمه، در بسیاری از پروژه‌ها این مجموعه در قالب نظارت بر اجرای عملیات مشاوره یا اجرایی سایر پیمانکاران به عنوان بازوی نظارتی کارفرما عمل می‌نماید. در برخی از پروژه‌ها با توجه به ماهیت تخصصی برخی از فعالیتها کافرمایان نیاز به داشتن دستگاه نظارت یا مشاوره در آن زمینه‌ها می‌باشد. گروه آرمه این توفیق را داشته تا در بسیاری از پروژه‌ها نظارت بر اجرای فعالیتهای تخصصی در زمینه اجرای سازه‌های بتنی مانند طراحی و اجرای سازه‌های پیش‌تنیده، یویوب، وافل و ... در کنار کارفرمایان محترم حضور داشته باشد.